Teenuste väliskaubandus 2021

Statistikatöö nimetus
Teenuste väliskaubandus
Statistikatöö kood
22304
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet teenuste väliskaubanduse kohta Eestis (teenuste väliskaubanduse üldmaht, detailsed andmed partnerriikide ja teenuste kohta). Andmeid kasutatakse ka maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamiseks, majanduse elujõu hindamiseks ning väliskaubanduspoliitika kujundamiseks. Tähtsamad andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium, rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021