Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“ 2016

Statistikatöö nimetus
Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“
Statistikatöö kood
40713
Eesmärk
2017. aasta tööjõu-uuring sisaldab kõikides EL riikides lisamoodulit „Ettevõtjad ja FIEd”. Lisamooduli eesmärk on anda teavet ettevõtete ja FIEde osalemise kohta tööturul, nende tööhõive eripärade ning töötingimuste kohta võrreldes palgatöötajatega. Ettevõtjad on tähelepanu keskmes seoses töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamise poliitiliste eesmärkidega. Eestis moodustavad ettevõtjad mitte väga laia, kuid märkimisväärselt kirju ning kasvava töötururühma. Eraldi ettevõtjaid käsitlevat moodulit ei ole tööjõu-uuringus varem olnud ning annab moodulist saadav teave unikaalne.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, Komisjoni määrus (EL) nr 318/2013, 8. aprill 2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Korduvus
2016, 2017, 2018