Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“ 2018

Statistikatöö nimetus
Tööjõu-uuringu moodul „Ettevõtjad ja FIEd“
Statistikatöö kood
40713
Eesmärk
2017. aasta tööjõu-uuring sisaldab kõikides Euroopa Liidu riikides lisamoodulit „Ettevõtjad ja FIEd“. Lisamooduli eesmärk on anda teavet ettevõtete ja FIEde osalemise kohta tööturul, nende tööhõive eripärade ning töötingimuste kohta võrreldes palgatöötajatega. Ettevõtjad on tähelepanu keskmes seoses töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamise poliitiliste eesmärkidega. Eestis moodustavad ettevõtjad mitte väga laia, kuid märkimisväärselt kirju ning suureneva töötururühma. Eraldi ettevõtjaid käsitlevat moodulit ei ole tööjõu-uuringus varem olnud ning moodulist saadav teave on unikaalne.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98, 9. märts 1998, tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, Komisjoni määrus (EL) nr 318/2013, 8. aprill 2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2003, 25. november 2003, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, et kohandada vaadeldavate näitajate loetelu (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 220/2010, 16. märts 2010, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015, Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) , Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2016, 2017, 2018