Turismi uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Turismi uuring
Statistikatöö kood
40202
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on koguda infot Eesti elanike reisimise kohta ning saada objektiivset ja võrreldavat turismistatistikat Euroopa riikide vahel, mis aitab suurendada turismisektori potentsiaali tulevikus. Selleks, et planeerida tegevusi riigi konkurentsivõime tugevdamiseks ning turismisektori olukorra hindamiseks, on vaja adekvaatset statistikat reiside, turistide, reisikulutuste ning turismist majandusele tuleneva kasu kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Eesti Pank, Enterprise Estonia (EAS)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021