Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2021

Statistikatöö nimetus
Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu
Statistikatöö kood
22029
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti transpordiettevõtete sõitjate ja kaupade veo kohta ning anda ülevaade sõitjate- ja kaubaveos toimunud muutustest. Uuring on Eesti transpordiettevõtete tegevuses toimunud muutuste analüüsi aluseks ja seda kasutatakse ka sisemajanduse koguprodukti ja tarbijahinnaindeksi arvutamiseks. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Andmeid kasutavad ministeeriumid ja teadusasutused majandusanalüüsides.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/974, 4. juuli 2018, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud tekst), EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ, KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 425/2007, 19. aprill 2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistika, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1954, 26. oktoober 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) , ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) , Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) , Rahvusvaheline Maanteeliit (IRF), UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik Gentlemen's Agreement
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021