Tööturu kiirstatistika

Statistikaamet avaldab tööturu kiirstatistikat alates novembrist 2022. Interaktiivsetel joonistel kuvatakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu olukorrast. Näidatakse, kuidas on muutunud töösuhete arv Eestis: kui palju neid lõpetatakse, peatatakse või alustatakse. Samuti esitatakse aegrida töösuhete arvudes toimunud muutustest. Töösuhete arvu näidatakse TÖR-is registreeritud kirjete põhiselt, mitut töökohta omavad inimesed lähevad seega kirja mitmekordselt.


Lepingu liik


Tegevusala

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu suhteline muutus protsentides võrreldes aasta esimese kuu lõpuga ettevõtte või organisatsiooni tegevusala järgi. Saadud arv näitab, kas inimesi on sellele tegevusalale juurde tulnud (suhtarv on positiivne), vähemaks jäänud (suhtarv on negatiivne) või ei ole aasta algusega võrreldes muutust toimunud (suhtarv on null). Näitaja on välja arvutatud järgmiselt:

(töösuhete arv käesoleva kuu viimasel päeval – töösuhete arv jaanuari viimasel päeval) / töösuhete arv jaanuari viimasel päeval  * 100%

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu muutus võrdluses eelmise aasta sama kuuga. Vasakpoolsel joonisel näidatakse töösuhete arvu muutust absoluutarvuna, parempoolsel suhtelise muutusena. Positiivsed arvud näitavad, et töösuhete arv oli suurem kui eelmisel aastal. 


Maakond

Joonisel tuuakse välja töösuhete arvu muutus võrdluses eelmise aasta sama kuuga. Vasakpoolsel joonisel näidatakse töösuhete arvu muutust absoluutarvuna, parempoolsel suhtelise muutusena. Positiivsed arvud näitavad, et töösuhete arv oli suurem kui eelmisel aastal.


Ettevõtte töötajate arv

Joonisel antakse ülevaade 2022-2023 aasta tööturu muudatustest erineva suurusega ettevõtetes või organisatsioonides. Näidatakse töösuhete arvu suhtelist muutust ettevõtte töötajate arvu grupi järgi.


Metoodika

Tööturu kiirstatistika andmed pärinevad maksu- ja tolliameti töötamise registrist ja statistikaameti majandusüksuste statistilisest registrist. Andmestik ei hõlma julgeolekuasutuste töötajaid.

Andmed ei ole isikupõhised, vaid kirjepõhised (töösuhtepõhised). See tähendab, et mitmel töökohal töötav inimene esineb andmetes mitme kirjega.

Joonistel kasutatud näitajad on defineeritud järgmiselt:

  • uued töösuhted – kuu jooksul alustatud töötamised
  • lõpetatud töösuhted – kuu jooksul lõpetatud töötamised
  • peatatud töösuhted – kuu jooksul peatatud töötamised
  • töösuhete arv – kehtivate töötamiste arv vastava kuu viimasel päeval