Euroopa Liidu Intrastati uuringu tulemused 2016

2016. aastal viis Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat koostöös liikmesriikide statistikaametitega läbi uuringu „Intrastati ümberkujundamise kulude-tulude ja halduskoormuse vähendamise potentsiaal“ andmeesitajate seas. Uuringu eesmärk oli mõõta Intrastati küsimustiku halduskoormust ning leida võimalusi selle vähendamiseks Intrastati süsteemi ümberkujundamise teel. Uuring viidi läbi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Eestist osales uuringus 149 andmeesitajat ning Eesti Statistika avaldab ülevaate nende vastustest.

1. OSA. INTRASTATI ANDMEESITAJAT ISELOOMUSTAVAD TUNNUSED, ARUANDLUSKOHUSTUS JA KAUBAVOOG

1.1. Kui suur on Teie ettevõte?

Mikroettevõte (kuni 9 töötajat) 39%
Väikeettevõte (10–49 töötajat) 31%
Keskmise suurusega ettevõte (50–249 töötajat) 23%
Suurettevõte (vähemalt 250 töötajat) 7%

1.2. Kas 2014 aastal vastas Teie ettevõte Intrastati küsimustikule lähetatud või saabunud kauba või mõlema kaubavoo kohta?

Saabunud kauba kohta 37%
Lähetatud kauba kohta 23%
Saabunud ja lähetatud kauba kohta 40%

1.3. Kui suur oli 2014 aastal Teie ettevõttes Intrastati küsimustiku keskmine kirjete arv kuus?

Kauba saabumine 186
Kauba lähetamine 49

1.4. Kui suur on 2014 aastal Intrastati küsimustikus deklareeritud kaupade aastane koguväärtus?

Kauba saabumine (keskmine) 3,4 miljonit eurot
Kauba lähetamine (keskmine) 3,7 miljonit eurot


2. OSA. INTRASTATI PRAEGUNE HALDUSKOORMUS

2.1. Kes täitis 2014 aastal Teie ettevõttes Intrastati küsimustiku?

Kauba saabumine
Deklarant / kolmas isik (st ettevõte, kes Teie ettevõtte nimel Intrastati küsimustikule vastab) 18%
Teie ettevõtte töötaja 82%
Kauba lähetamine
Deklarant / kolmas isik (st ettevõte, kes Teie ettevõtte nimel Intrastati küsimustikule vastab) 14%
Teie ettevõtte töötaja 86%

2.2. Mil määral oli 2014 aastal Intrastati küsimustiku/andmete ettevalmistamine integreeritud Teie ettevõtte äritegevuse aruandluse infosüsteemi?

See protsess on täielikult integreeritud ettevõtte äritegevuse aruandluse infosüsteemi. Intrastati küsimustiku ettevalmistamine on automatiseeritud. 10%
Seda protsessi hallatakse ettevõtte peamisest aruandlussüsteemist eraldi. Vastavad andmed on IT-süsteemides kättesaadavad, kuid vaja on täiendavat andmetöötlust, sh käsitsi tööd. 52%
Osa Intrastati aruandluseks vajalikest andmetest võetakse paber- või muudest dokumentidest ega säilitata IT-süsteemides. 38%

2.3. Kuidas Teie ettevõte 2014 aastal Intrastati küsimustikku töötles ja andmeid esitas?

Failid laaditi Intrastati rakendusse või laaditi Intrastati andmefailid veebivormi 26%
Andmed sisestati käsitsi veebivormi 69%
Andmed esitati paberil 5%

2.4. Kui palju aega kulutasid Teie ettevõtte töötajad 2014 aastal iga kuu Intrastati aruandlusele?

  Keskmine Mediaan
Kauba saabumine 10,2 tundi 3 tundi
Kauba lähetamine 9,8 tundi 2,1 tundi

2.5. Ajakulu jagunemine erinevate tegevuste vahel

  Kauba saabumine Kauba lähetamine
Andmete ettevalmistamine 46% 43%
Andmete töötlemine ja esitamine 40% 41%
Lisategevused 14% 16%

2.6. Kui suur osa Intrastati andmete ettevalmistamiseks kulunud ajast hõlmab tegevusi, mida Teie ettevõttes tehtaks ka siis kui ei oleks Intrastati andmete esitamise kohustust?

Kauba saabumine 22%
Kauba lähetamine 22%

2.7. Kuidas jaotub Intrastati aruandlusele kulutatud aeg töötajate vahel ametiala kaupa?

  Kauba saabumine Kauba lähetamine
Juhid 10% 10%
Tippspetsialistid (nt raamatupidajad, tarkvaraarendajad, õigusvaldkonna tippspetsialistid jne) 44% 53%
Tehnikud ja keskastme spetsialistid (nt raamatupidamise keskastme spetsialistid, sekretärid-asjaajajad jne) 37% 28%
Ametnikud (nt üldsekretärid, arvutioperaatorid, masinakirjutajad ja tekstitöötlejad, andmesisestajad jne) 5% 4%
Muu 4% 5%


3. OSA. INTRASTATIGA KOGUTAVAD ANDMED

3.1 Intrastati küsimustik koosneb mitmest osast. Palun märkige, kui koormav (aeg, kulu) on iga osa Teie ettevõtte jaoks.

Palun vastake küsimusele, kasutades skaalat 1–5, kus 1 = väga vähe koormav, 5 = väga koormav. n/a = ettevõttel pole kohustust Intrastatis neid andmeid esitada.

Kauba saabumine
Praegused Intrastati küsimustikuga kogutavad andmed 1 2 3 4 5 n/a
Kaubakood kombineeritud nomenklatuuri järgi 12% 10% 15% 23% 39% 1%
Netomass 18% 15% 20% 23% 23% 1%
Kogus koos täiendava mõõtühikuga 29% 15% 20% 13% 18% 5%
Saatjariik 69% 17% 7% 4% 2% 1%
Päritoluriik 39% 16% 19% 12% 12% 2%
Kaubaarve summa 70% 15% 6% 5% 2% 2%
Tehingu liik 63% 21% 8% 2% 5% 1%
Statistiline väärtus 32% 16% 8% 2% 5% 37%
Tarnetingimused 39% 6% 10% 2% 7% 36%
Transpordiliik 36% 13% 7% 1% 6% 37%
Kauba lähetamine
Praegused Intrastati küsimustikuga kogutavad andmed 1 2 3 4 5 n/a
Kaubakood kombineeritud nomenklatuuri järgi 26% 10% 14% 15% 35%  
Netomass 27% 13% 17% 18% 25%  
Kogus koos täiendava mõõtühikuga 35% 16% 17% 12% 10% 10%
Sihtriik 70% 17% 9% 1% 3%  
Päritoluriik 63% 16% 9% 1% 11%  
Kaubaarve summa 63% 14% 10% 7% 6%  
Tehingu liik 79% 13% 6% 1% 1%  
Statistiline väärtus 36% 10% 10%   4% 40%
Tarnetingimused 38% 4% 12%   3% 43%
Transpordiliik 39% 9% 7%   1% 44%

3.2. Kas Te koguksite neid andmeid ka siis, kui Teie ettevõttel ei oleks Intrastati küsimustikule vastamise kohustust?

Kauba saabumine
Praegused Intrastati küsimustikuga kogutavad andmed Jah Ei
Kaubakood kombineeritud nomenklatuuri järgi 12% 88%
Netomass 38% 62%
Kogus koos täiendava mõõtühikuga 23% 77%
Saatjariik 31% 69%
Päritoluriik 17% 83%
Kaubaarve summa 64% 36%
Tehingu liik 23% 77%
Statistiline väärtus 11% 89%
Tarnetingimused 20% 80%
Transpordiliik 12% 88%
Kauba lähetamine
Praegused Intrastati küsimustikuga kogutavad andmed Jah Ei
Kaubakood kombineeritud nomenklatuuri järgi 15% 85%
Netomass 33% 67%
Kogus koos täiendava mõõtühikuga 30% 70%
Sihtriik 44% 56%
Päritoluriik 23% 77%
Kaubaarve summa 67% 33%
Tehingu liik 19% 81%
Statistiline väärtus 14% 86%
Tarnetingimused 19% 81%
Transpordiliik 16% 84%


4. OSA. INTRASTATI VÕIMALIK TULEVANE HALDUSKOORMUS

4.1. Kui Teie ettevõte oli lähetatud kaupade puhul kohustatud esitama kauba ostnud ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, esitage ühekordsete kulude umbkaudne hinnang

Keskmine 536 eurot

4.2. Võimalike uute elementide puhul palun märkige, kui koormav (aeg, kulu) oleks iga element Teie ettevõtte jaoks.

Palun vastake küsimusele, kasutades skaalat 1–5, kus 1 = väga vähe koormav, 5 = väga koormav. n/a = ettevõttel pole kohustust Intrastatis neid andmeid esitada.

  1 2 3 4 5
Ostja käibemaksukohustuslasena registreerimise number 9% 13% 29% 16% 33%

4.3. Palun märkige korduv lisanduv ajakulu, mis kaasneks Intrastati küsimustikus Teie ettevõttele ostja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri esitamisega.

Ajakulu kasv 0% 4%
Ajakulu kasv 1–5% 20%
Ajakulu kasv 6–10% 29%
Ajakulu kasv 11–15% 15%
Ajakulu kasv 16–20% 17%
Ajakulu kasv > 20% 15%

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!