Loendusküsimustik

1. Isikuandmed

1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood;
1.2. isiku ja tema vanemate sünnikoht, isiku püsielukoht ja koht, kus isik viibis loendusmomendil, isiku püsielukoht 1989. aasta 12. jaanuaril, Eestisse elama asumise aasta, töötamiskoha aadress;
1.3. sugu, sünniaeg, kodakondsus, rahvus, emakeel, keelteoskus (küsimusele vastamine vabatahtlik), perekonnaseis, sünnitatud laste arv, ema vanus esimese lapse sündimisel;
1.4. peamised elatusallikad, töönädala pikkus loenduseelsel nädalal (töötundide arv), sotsiaalne staatus (ajateenija, ei tööta, otsib aktiivselt tööd, valmis tööle asuma, (üli)õpilane, pensionär, kodune, muudel põhjustel mittetöötav), põhitöökoha nimetus või põhitööandja nimi (küsimusele vastamine vabatahtlik), põhitöökoha tegevusala, tööalane staatus põhitöökohal (püsiva lepinguga palgatöötaja, muu palgatöötaja, ettevõtja-tööandja, talupidaja palgalise tööjõuga, üksikettevõtja, vabakutseline, talupidaja ilma palgalise tööjõuta, palgata töötaja pereettevõttes, talus, tulundusühingu liige), amet põhitöökohal, hariliku töönädala pikkus;
1.5. läbitud või läbitava õppekava aste, kus isik õpib, kõrgeim lõpetatud kutse- või eriharidus, kõrgeim üldhariduskoolis omandatud aste;
1.6. arstliku ekspertiisi poolt kindlaks tehtud pikaajaline haigus või puue;
1.7. suhe religiooni ja usk, millist tunnistatakse (küsimusele vastamine vabatahtlik).

2. Leibkonna andmed

2.1. institutsiooni tüüp;
2.2. leibkonnaliikmete nimekiri, leibkonna iga liikme seos viiteisikuga, perekondlikud seosed leibkonnaliikmete vahel, leibkonna alalised ja ajutised liikmed, leibkonna alalise liikme äraoleku kestus kuudes, leibkonna ajutise liikme kohaloleku kestus;
2.3. eluruumi kasutamise õiguslik alus;
2.4. leibkonna seos põllumajandusliku tegevusega.

3. Eluruumi andmed

3.1. tüüp, omandi liik, pinna suurus, tubade arv, köögi olemasolu, tehniline varustatus (veevärk, kanalisatsioon, soe vesi, vann (dush), saun, veeklosett, elekter, gaas, keskküte, elektriküte);
3.2. eluruume sisaldava hoone aadress, liik, ehitusaeg.

Rahandusminister Mart Opmann

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1999. a määrusega nr 82 (RT I 1999, 32, 431)