Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised 2016

Statistikatöö nimetus
Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised
Statistikatöö kood
20102
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet kohalikelt omavalitsustelt ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumide, mitteeluhoonete ning rajatiste kohta ehituse liigi ja maakonna järgi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. mai 1998, kiirstatistika kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1158/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020