Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eluaseme hinnaindeks 2020

Statistikatöö nimetus
Eluaseme hinnaindeks
Statistikatöö kood
20412
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet eluaseme soetuse ning omaniku kasutuses oleva eluaseme omandamise ja omamisega seotud hindade muutumisest ajas, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduse arenguid. Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud uuringut tehakse EL-i riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/792, 11. mai 2016, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1176/2011, 16. november 2011, makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta, Komisjoni määrus (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021