Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2020

Statistikatöö nimetus
Energia tarbimine ja tootmine (kuu)
Statistikatöö kood
20205
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on koostada energiamajandust peegeldavat statistikat – anda ülevaade elektri- ja soojamajanduse arengutest ja kütuste kasutamisest.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 431/2014, 24. aprill 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 147/2013, 13. veebruar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase energiastatistika ajakohastamise rakendamisega, Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, energiastatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst); Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst);
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021