Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Euroopa terviseuuring 2020

Statistikatöö nimetus
Euroopa terviseuuring
Statistikatöö kood
40610
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on hinnata Eesti rahvastiku terviseseisundit ja seda mõjutavaid tegureid, tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda toimunud muutusi ajas. Uuringut tehakse Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) 2018/255, 19. veebruar 2018, millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 (EMPs kohaldatav tekst )
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2019, 2020