Hariduskulutused 2021

Statistikatöö nimetus
Hariduskulutused
Statistikatöö kood
40308
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda rahvusvaheliselt võrreldavat teavet Eesti tasemehariduse tarvis tehtud kulutuste kohta ning nende kulutuste rahastamise allikate kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 912/2013, 23. september 2013, millega rakendatakse haridus- ja koolitussüsteemide osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021