Hoonete ja ruumide statistiline register 2021

Statistikatöö nimetus
Hoonete ja ruumide statistiline register
Statistikatöö kood
20014
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on luua sotsiaalelu, rahvastiku ja elamumajanduse valdkonna statistikatööde, sh registripõhise rahva ja eluruumide loenduse aluseks olev hoonete ja ruumide üldkogum ning hallata seda. Hoonete ja ruumide andmed statistilises registris ajakohastatakse juriidiliste andmekogude ja statistikatööde andmete alusel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2019, 2020, 2021