Isikute statistiline register 2021

Statistikatöö nimetus
Isikute statistiline register
Statistikatöö kood
30011
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on luua ja hallata sotsiaalelu ja rahvastiku valdkonna statistikatööde, sh registripõhise rahva ja eluruumide loenduse aluseks olevat isikute üldkogumit. Isikute statistilist registrit ajakohastatakse juriidiliste andmekogude ja statistikatööde andmete alusel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2019, 2020, 2021