Kalakasvatus 2021

Statistikatöö nimetus
Kalakasvatus
Statistikatöö kood
20702
Eesmärk
Anda teavet kalakasvatuse tootmisvahendite ja müüdud kaubakala koguste kohta. Eraldi on välja toodud toidukalamarja müük.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 762/2008, 9. juuli 2008, liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise ja nõukogu määruse (EÜ) nr 788/96 kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021