Kaubavedu maanteedel 2021

Statistikatöö nimetus
Kaubavedu maanteedel
Statistikatöö kood
22003
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eestis registreeritud sõidukitega maanteedel veetud kaupade ja liiklusvoogude kohta ning anda ülevaade kaubavedude muutustest maanteel. Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide mõõtmiseks. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud maanteekaubavedude uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nende riikide maanteekaubavedude muutusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 70/2012, 18. jaanuar 2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 202/2010, 10. märts 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 6/2003 kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2007, 7. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/64/EÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1172/98 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 91/2003 ja (EÜ) nr 1365/2006 seoses teataval viisil transporditud kaupade ühtse klassifikaatori NST 2007 kehtestamisega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 833/2007, 16. juuli 2007, nõukogu määrusega (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) ettenähtud üleminekuperioodi lõpetamise kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2004, 6. aprill 2004, mis käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/98 (kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta) kohaselt kogutavate andmete täpsusnõudeid, Komisjoni määrus (EÜ) nr 6/2003, 30. detsember 2002, kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 2163/2001, 7. november 2001, kaupade autoveo statistiliste andmete edastamise tehnilise korra kohta, Komisjoni määrus (EL) nr 520/2010, 16. juuni 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/2002 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil seoses kättesaadavate uuringute ning statistiliste andmete allikatega (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 1319/2013, 9. detsember 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) , ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE) , Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) , Rahvusvaheline Maanteeliit (IRF), UNECE, ITF ja Eurostati transpordistatistika ühisküsimustik Gentlemen's Agreement
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021