Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2015

Statistikatöö nimetus
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine
Statistikatöö kood
10101
Eesmärk
Anda teavet, kui palju on investeeritud keskkonnakaitselise tehnika ja rajatiste rekonstrueerimisse ja soetamisse ning kui palju on kulutatud nende tööshoidmisele. Samuti hõlmavad keskkonnakaitsekulutused saastetasusid ja makseid keskkonnateenuste eest. Uuring annab võimaluse hinnata, kui palju ettevõtted panustavad keskkonnakaitsesse ning kui suur on nende tegevuse keskkonnakaitseline osa. Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise moodustamine olemasolevatest andmetest, puuduolevate andmete kaardistamine granditööna. Arvepidamine annab lisaks aruannetega kogutavatele mikrotasandil andmetele, makrotaseme mõõtme – võimaluse suhestada keskkonnakaitsekulutuste „sektorit SKP väärtusega”.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021