Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2021

Statistikatöö nimetus
Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta)
Statistikatöö kood
21308
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet kindlustusettevõtete tööjõu, põhivara, finantstulude-kulude ja tehniliste eraldiste kohta Eesti majanduses. Andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks, rahvamajanduskontode koostamiseks, samuti sisendiks Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud ettevõtluse struktuurstatistika uuringule.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2009, 11. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses NACE Rev.1.1 ja NACE Rev.2 klassifikaatori näitajate määratluste, andmete edastamise tehnilise vormingu, topeltaruandluse nõuetega ja ettevõtluse struktuurstatistika suhtes lubatavate eranditega (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021