Leibkonna eelarve uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Leibkonna eelarve uuring
Statistikatöö kood
40203
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkondade igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring võimaldab teada saada, millised on Eesti leibkondade kulutused ja eelarve. Uuring võetakse tihti aluseks, et analüüsida tarbimiskulutusi ja jälgida eestimaalaste kulutuste trende.
Statistikatöö alus
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021