Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lõimumine 2019

Statistikatöö nimetus
Lõimumine
Statistikatöö kood
40023
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet eestlaste ja muu emakeelega Eesti elanikkonna lõimumisprotsessidest tööhõives, sotsiaalelus ning hariduses. Andmebaas on loodud erinevate riiklike andmebaaside andmete ristkasutamise teel ning seda tarbivad erinevad ministeeriumid ja nende koostööpartnerid.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020”
Korduvus
2019, 2020, 2021