Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvamajanduse arvepidamise abinäitajad 2015

Statistikatöö nimetus
Rahvamajanduse arvepidamise abinäitajad
Statistikatöö kood
21404
Eesmärk
Tööjõu ühikukulu võib pidada konkurentsivõimet iseloomustavaks näitajaks ning et viimane säiliks kõrge, ei tohi tööjõukulud kasvada püsivalt tootlikkusest kiiremini. Siseturu hindade aspektist on tööjõu ühikukulu tähtis inflatsiooni mõjutaja. Tööjõu ühikukulu arvutatakse tööjõukulu ja tööjõu tootlikkuse jagatisena. Ühest küljest näitab see suhtarv, kui suurte tööjõukuludega luuakse ühte ühikut sisemajanduse koguprodukti (SKP). Teisest küljest väljendab tööjõu ühikukulu SKP loomisel kasutatud tööjõukulude ja tööjõu tootlikkuse suhet. Tööjõukulud on omakorda arvutatud palgatöötajate tööhüvitiste ja töötajate arvu suhtarvuna, tootlikkus aga reaalse SKP ja hõivatute arvu suhtarvuna.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015