Registreeritud tööõnnetused 2021

Statistikatöö nimetus
Registreeritud tööõnnetused
Statistikatöö kood
40601
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööõnnetustes kannatanute kohta tegevusala, soo, vanuse ja töölt eemal viibitud päevade järgi „European Statistics on Accidents at Work“ (ESAW) metoodika kohaselt. Statistikatöö põhjal saadakse registreeritud tööõnnetuste arv ning registriandmete kõrvutamisel tööjõu-uuringu andmetega leitakse hinnanguline tööõnnetuste koguarv (kuna paljude tööõnnetuste kohta info registrisse ei jõua).
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 349/2011, 11. aprill 2011, millega rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), ÜRO Lastefond (UNICEF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021