Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sotsiaaluuring 2020

Statistikatöö nimetus
Sotsiaaluuring
Statistikatöö kood
40003
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkondade aastasissetuleku, elamistingimuste, vaesuse, sotsiaalse kaasatuse ja tõrjutuse ning materiaalse heaolu kohta. Euroopa Liidu tasandil on EU-SILC-i eesmärk toota võrreldavat ja ajakohast läbi- ja pikilõikestatistikat sissetulekute, elamistingimuste, vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse kohta nii kogu Euroopa Liidu kui ka selle riikide tasandil. Euroopa Liidu eesmärkide kohaselt peaks EU-SILC olema sissetulekute jaotuse ja sotsiaalse tõrjutuse võrdleva statistika põhiallikas.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1982/2003, 21. oktoober 2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses valimi võtmise ja jälgimise eeskirjadega, Komisjoni määrus (EL) 2015/458, 19. märts 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas, Komisjoni määrus (EL) nr 481/2010, 1. juuni 2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist edasikandumist käsitlevate 2011. aasta teiseste sihtmuutujate loetelu osas, Komisjoni määrus (EÜ) nr 315/2006, 22. veebruar 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU–SILC) kohta) rakendamise kohta seoses elamistingimusi käsitleva teiseste sihtmuutujate loeteluga, Komisjoni määrus (EÜ) nr 16/2004, 6. jaanuar 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) seoses teiseste sihtmuutujate loeteluga, mis on seotud vaesuse ülekandumisega ühelt põlvkonnalt teisele, Komisjoni määrus (EL) nr 112/2013, 7. veebruar 2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2014. aasta loetelu osas, Nõukogu määrus (EÜ) nr 362/2008, 14. aprill 2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses materiaalset puudust käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2009. aasta loeteluga, Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2004, 5. jaanuar 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses kvaliteedi vahe- ja lõpparuande üksikasjalik sisuga, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1983/2003, 7. november 2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta seoses esmaste sihtmuutujate loeteluga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2242, 16. detsember 2019, millega määratakse kindlaks andmekogumite tehnilised üksikasjad, kehtestatakse tehnilised vormingud ning määratakse kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjad ja sisu sissetulekute ja elamistingimuste valdkonnas valikuuringu korraldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1700 (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/258, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021