Sotsiaaluuring 2021

Statistikatöö nimetus
Sotsiaaluuring
Statistikatöö kood
40003
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkondade aastasissetuleku, elamistingimuste, vaesuse, sotsiaalse kaasatuse ja tõrjutuse ning materiaalse heaolu kohta. Euroopa Liidu tasandil on EU-SILC-i eesmärk toota võrreldavat ja ajakohast läbi- ja pikilõikestatistikat sissetulekute, elamistingimuste, vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse kohta nii kogu Euroopa Liidu kui ka selle riikide tasandil. Euroopa Liidu eesmärkide kohaselt peaks EU-SILC olema sissetulekute jaotuse ja sotsiaalse tõrjutuse võrdleva statistika põhiallikas.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/258, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2242, 16. detsember 2019, millega määratakse kindlaks andmekogumite tehnilised üksikasjad, kehtestatakse tehnilised vormingud ning määratakse kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjad ja sisu sissetulekute ja elamistingimuste valdkonnas valikuuringu korraldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1700 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021