Sotsiaaluuringu moodul „Tervis“ 2018

Statistikatöö nimetus
Sotsiaaluuringu moodul „Tervis“
Statistikatöö kood
40615
Eesmärk
Sotsiaaluuringu mooduli „Tervis“ kaudu uuritakse rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse ja nende kasutamist. Mooduli küsimustega mõõdetakse arstiabile, hambaravile ja ravimitele tehtud kulutusi. Samuti küsitakse leibkonnaliikmete hambaarsti-, perearsti- ja eriarstikülastuste arvu aastas ning vastajate kehamassiindeksi, füüsilise aktiivsuse ning puu- ja köögiviljade söömise sageduse kohta. Laste kohta küsitakse üldist terviseseisundit ning meditsiinilisele läbivaatusele või ravile ja hammaste kontrolli või ravile mittesaamise põhjuseid. Mooduliga kogutavate andmete põhjal tehtaval tervisestatistikal on oluline ühisosa sotsiaalse sidususe, rahvastiku oodatava eluea, sotsiaalse kaitse, töötervishoiu ja teiste tähtsate valdkondade statistikaga. Andmekogumise ettevalmistusfaasis teeb Statistikaamet koostööd Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, õiguskantsleri büroo jt riigiasutustega, kes on hiljem mooduli tulemuste tarbijad, analüüsijad ja vastava valdkonna poliitika kujundajad.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 62/2012, 24. jaanuar 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) seoses heaolu käsitleva teiseste sihtmuutujate 2013. aasta loeteluga
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2017, 2018