Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Taimekasvatus 2020

Statistikatöö nimetus
Taimekasvatus
Statistikatöö kood
21214
Eesmärk
Põllumajanduskultuuride kasvupinna, saagikuse ja toodangu andmed on sisendiks Euroopa Liidu Ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusel. Toodangu andmed on sisendiks ka põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele ja rahvamajanduse arvepidamisele. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse andmeid kasutab Euroopa Komisjon mahepõllumajanduse arengu jälgimiseks. Väetiste andmeid kasutavad maaelu- ja keskkonnaministeerium põllumajandus- ja keskkonnapoliitika otsuste tegemiseks, sh nitraadi- ja vee raamdirektiivi ning Läänemere tegevuskavaga HELCOM seotud aruandluseks. Andmeid kasutab ka Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri koostamisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 543/2009, 18. juuni 2009, põllumajanduskultuuride statistika kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 837/90 ja (EMÜ) nr 959/93 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021