Taimekasvatus 2021

Statistikatöö nimetus
Taimekasvatus
Statistikatöö kood
21214
Eesmärk
Andmed on sisendiks põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele, rahvamajanduse arvepidamisele ning põllumajandussaaduste ja materjalivoo arvepidamisele. Põllumajanduskultuuride kasvupinna, saagikuse ja toodangu andmed on sisendiks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusel. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse andmeid kasutab Euroopa Komisjon mahepõllumajanduse arengu jälgimiseks. Väetiste andmeid kasutavad maaelu- ja keskkonnaministeerium põllumajandus- ja keskkonnapoliitika otsuste tegemiseks, sh nitraadi- ja vee raamdirektiivi ning Läänemere tegevuskavaga HELCOM seotud aruandluseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kasutab andmeid Eesti riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri koostamisel. Taimekasvatuse statistikatöö tulemused on põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava mõõdikute hulgas.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 543/2009, 18. juuni 2009, põllumajanduskultuuride statistika kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 837/90 ja (EMÜ) nr 959/93 (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021