Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik) 2021

Statistikatöö nimetus
Täiskasvanute koolitus (füüsiline isik)
Statistikatöö kood
40309
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet täiskasvanute elukestva õppe ehk formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes osalemise kohta. Info on vajalik riikliku hariduspoliitika arendamiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2015, 2016, 2017, 2021