Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tasemeharidus 2020

Statistikatöö nimetus
Tasemeharidus
Statistikatöö kood
40310
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet hariduse omandamise kohta eri tasemetel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), OECD, Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021