Tervishoid 2016

Statistikatöö nimetus
Tervishoid
Statistikatöö kood
40604
Eesmärk
Anda teavet haigestumuse, tervishoiuteenuse (ambulatoorne ja statsionaarne arstiabi) kasutamise ning tervishoiuressursside (tervishoiuasutused, ravivoodid, töötajad) kohta. Nimetatud teave võimaldab jälgida tervishoiu valdkonnas toimuvaid muutusi, hinnata rahvastiku terviseseisundit ja abivajadust, kujundada rahvastiku terviseprogramme, planeerida ennetustegevust ja hinnata seniseid tegevusi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO statistikaosakond (UNSD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016