Tööhõive põhinäitajad 2021

Statistikatöö nimetus
Tööhõive põhinäitajad
Statistikatöö kood
40716
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet tööhõive määra kohta, mis on üks majanduse arengutaseme näitaja, samuti tööga hõivatute jaotuse tegevusala, ametiala, hõivestaatuse, tööandja liigi jms kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/257, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks tööjõu valdkonna muutujate arvu ja nimetused (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/2240, 16. detsember 2019, millega määratakse kindlaks andmekogumite tehnilised üksikasjad, kehtestatakse teabe edastamise tehnilised vormingud ning määratakse kindlaks kvaliteediaruannete üksikasjad ja sisu tööjõu valdkonna valikuuringu korraldamisel kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1700 (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1700, 10. oktoober 2019, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat) , Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) , Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021