Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Töötud 2020

Statistikatöö nimetus
Töötud
Statistikatöö kood
40718
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet töötute tegevuste kohta, nt millal hakati tegelema töö otsimise, ettevõtluse/talu rajamisega. Saadud info võimaldab arvutada mitmesuguseid töötuse näitajaid: töötute arv, töötuse määr, pikaajaline töötus, tööotsimisviisid, töötuseelne seisund. Teave otsitava töö laadi kohta annab ülevaate, kas otsitakse alalist tööd või soovitakse seda vaid mingiks piiratud ajaks; kas ollakse nõus töötama miinimumpalga eest või eeldatakse mitme tuhande euroni ulatuvaid palgapakkumisi jne. Tööhõivepoliitikas on vajalik hinnata puudu olevate töökohtade struktuuri ja töötuse kui sotsiaalse probleemi tõsidust. Teave töötute töötuseelse seisundi kohta aitab selgitada, mil viisil oleneb tööleidmise tõenäosus töötusele eelnenud olukorrast, ning näitab, kes leiavad töö ise ja kes selleks rohkem abi vajaksid. Statistikatöö annab ülevaate eri tööotsimisviiside esinemise sagedusest rahvastikurühmiti.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021