Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Turismi satelliitkonto 2020

Statistikatöö nimetus
Turismi satelliitkonto
Statistikatöö kood
21403
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on hinnata turismimajanduse otsest ja kaudset mõju Eesti majandusele.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996, ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021