Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eksperthindamise komisjon kiitis statistikaameti tööd ja andis esmased soovitused edasiseks arenguks

Uudis
Postitatud 21. oktoober 2021 9:27

Möödunud kuul statistikaametis toimunud eksperthindamise tulemusena andsid komisjoni liikmed nüüd ametile esmased soovitused. Tagasisides toodi esile Eesti riikliku statistika seadusandluse tugevust, ameti rolli andmehalduse koordineerimisel ja järjepidevat tööd andmekogude ning küsimustike kvaliteediga.

Eesti statistikaamet kuulub koos kõikide teiste Euroopa Liidu statistikaasutustega Euroopa statistikasüsteemi ning vastutab Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. Euroopa statistika tegevusjuhise täitmist kontrolliti 6.–10. septembril 2021 eksperthindamisega, mille tulemusena tehti statistikaametile nüüd esmased soovitused.

Statistikaameti kvaliteedijuht Kristi Lebini sõnul on statistikaamet teinud viimasel viiel aastal head tööd. „Meie tegevus on Euroopa statistika tegevusjuhisega pea täielikult kooskõlas, vaid üks soovitustest puudutab sellele vastavust. Meil tuleb edaspidi veelgi enam panustada juba ellu kutsutud arendustegevustesse ja statistikasüsteemi sõltumatuse tugevdamisse,“ kommenteeris Lebin.

Eksperthindamise komisjon tõi statistikaameti tugevustena välja statistikaseaduse ja ameti andmehalduse koordineerimise rolli. Samuti hinnati kõrgelt statistikaameti tööd riiklike andmekogude kvaliteedi läbipaistvuse suurendamisel ja tugevat koostööd statistika tellijate ja kasutajatega. Komisjonile jäi positiivselt silma ka ameti eksperimentaalstatistika tiimi töö. Hea praktikana toodi veel esile statistika levitamise kanalid ja statistikaameti suhtlus erinevate sihtrühmadega ning pühendunud töötajad.

Eksperthindamise tulemusena tegi komisjon statistikaametile ka mõned arendusettepanekud. Komisjon peab oluliseks riikliku statistikasüsteemi ja sõltumatuse tugevdamist, muu hulgas anti soovitus, et valitsus peaks lisama tervisestatistika riikliku statistika süsteemi ning suurendama ameti eelarvelist rahastamist, sh tõstma töötajate palka. Esile toodi ka vajadust, et valitsus kaaluks võimalusi, mis suurendaksid statistikanõukogu sõltumatust ja vähendaksid poliitilist mõju riikliku statistika programmi kinnitamisel.

Komisjon andis täiendavaid soovitusi ka andmemaastiku maksimaalseks ärakasutamiseks, koostöö tugevdamiseks sidusrühmadega ning ameti sisemiste protsesside ja info liikumise tugevdamiseks.

Aasta lõpus avalikustatakse Eesti eksperthindamise lõppraport, millest lähtuvalt alustab statistikaamet tegevusplaani koostamist. Varasemad hindamiste kokkuvõtted on leitavad Eurostati kodulehelt.

Foto: Shutterstock