Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Palgainfo Agentuur kasutab statistikaameti andmeid edukalt oma äris

Uudis
Postitatud 12. august 2021 9:00

Kas statistikaametist on võimalik saada infot, mida oma ettevõtluses kasutada? Tuleb välja, et on küll. Palgainfo Agentuur teeb statistikaametist tellitud andmete põhjal põhjalikke palgaanalüüse maakondade, töötajate arvu, tegevusalade ja muude tunnuste vaates.

Kadri Seeder
Kadri Seeder

Palgainfo Agentuur on juba mõnda aega koostanud statistikaameti andmete põhjal tööturu- ja palgastatistika ülevaateid, jaganud neid oma klientidega veebilehel, koolitustel ja seminaridel. „Oleme nüüdseks kaks aastat tellinud statistikaametilt väljavõtteid avaldatud andmete tabelitest, mida kasutame palgastatistika monitooringu teenuse pakkumisel,“ ütleb Palgainfo Agentuuri juhataja Kadri Seeder.

Paljuski statistikaameti andmetele tuginedes pakub Palgainfo Agentuur praegu kaht teenust – palgastatistika monitooringut ning hiljuti lisandus ka täistöötajaga töötajate töötasude võrdlus.

Kuidas andmed kliente aitavad?

Palgastatistika monitooringus on ühte andmefaili (XLSX, PDF) koondatud kogu avalikult saadaolev palgastatistika, mis hoiab oluliselt kokku Palgainfo Agentuuri klientide aega ja annab kiire ülevaate palgaturul toimuvast.

Andmefailis on

  • 121 ameti mediaanpalkade muutused perioodide kaupa;
  • 121 ameti mediaanpalkade erinevused piirkonniti;
  • keskmise brutokuupalga muutused tegevusaladel (EMTAK koodiga) perioodide kaupa;
  • keskmise brutokuupalga muutused tegevusaladel EMTAK 2-kohalise koodi alusel perioodide kaupa;
  • keskmise brutokuupalga koostisosad tegevusaladel: põhitasu koos regulaarse lisatasuga, tasu ületunnitöö eest, lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest, ebaregulaarsed preemiad jt.
  • keskmise brutokuupalga muutused maakondades perioodide kaupa;
  • keskmise brutokuupalga muutused omaniku liigi järgi

Fail sisaldab ka selgituste lehekülge, kus on toodud ära andmeallikad ja metoodika selgitused.

Eriväljavõtted põhjalikuks analüüsiks

Eelmisel aastal avalikuks saanud statistikaameti palgarakendus ametipalk.stat.ee avas Palgainfo Agentuuri jaoks hea võimaluse pakkuda oma klientidele ametite palgastatistikat organisatsiooni taustaandmete järgi.

Samuti aitab agentuur oma klientidel andmeid tõlgendada ning kasutab  selleks ettevõtete majandusnäitajate ning piirkondlikku statistikat. Näiteks aitavad maakondlikest palkade erinevustest aru saada teadmised organisatsioonide paiknemise kohta maakondades – kõrgepalgalised IT-, pangandus- ja kindlustusettevõtted asuvad enamasti Tallinnas ja Tartus, Tartumaa palkasid mõjutavad üsna oluliselt hariduse ja tervishoiu valdkonna suured tööandjad. Ka palkade erinevusi omanike liigi järgi aitavad selgitada teadmised, mis tegevusaladel millised omanikud domineerivad. Kõige selle kohta on Palgainfo Agentuur tellinud statistikaametist eriväljavõtteid.

Palgaerinevused luubi all

Statistikaameti palgarakendus on abiks piirkondlike palgaerinevuste hindamiseks. Sellest selgub, et ametirühmiti ei pruugi mediaanpalk alati Tallinnas ja Harjumaal kõige kõrgem olla. Näiteks selle aasta esimeses kvartalis oli seadme- ja masinaoperaatorite mediaanpalk kõrgeim Kesk-Eestis (1191 eurot), töötleva tööstuse juhtidel aga Kirde-Eestis (2145 eurot). „Palgastastistika monitooring aitab hinnata, kas tegu on ühekordse, näiteks ebaregulaarsete preemiate väljamaksmisest tingitud kõikumisega või püsiva nähtusega,“ ütleb Seeder.  

EMTAK 2-kohalise koodiga palgastatistika näitab töötasude erinevusi tegevusaladel. Näiteks töötlevas tööstuses olid selle aasta esimeses kvartalis kõrgemad palgad transpordivahendite ja joogitootmises, ulatuses pea 2000 euroni, madamad aga rõivatootmises, jäädes alla 1000 euro.

Ka kaubanduses on jae- ja hulgikaubanduse töötasudes üsna suured erinevused, kõige kõrgemad on töötasud mootorsõidukite müügis. Kaubanduses erinevad töötasud ka selle järgi, mida müüakse. Näiteks on töötasud kõrgemad arvutite ja tehnika müügis, madalamad toidu- ja joogi ning rõivakauplustes. Kaubanduse töötasude erinevuste hindamiseks on agentuur kasutanud ka ettevõtete majandusnäitajate statistikat. Lähemalt saab palgastatistika monitooringu kohta uurida siit.  

Täistööajaga töötajate töötasude võrdlus

Uue teenusena pakub Palgainfo Agentuur ka statistikaameti andmete põhjal loodud täistöötajaga töötajate töötasude võrdlust. Selleks tellis agentuur statistikaametist eriväljavõtte, mis põhineb töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidel (TSD).

Tegu on väga suure ja põhjaliku andmestikuga, mille põhjal on võimalik pakkuda esinduslikke ja detailseid turuvõrdlusi. Esimese kvartali 2021 andmed sisaldavad 407 401 täistööajaga töötaja andmeid 1499-l erineval ametil (klassifikaatori 8-kohalise koodiga). Andmete põhjal on välja on arvutatud töötasu keskmine, mediaan (50%), 1. ja 3. kvartiilid (25% ja 75%), 10. ja 90. protsentiilid (10% ja 90%) ning seda ka piirkonnade, maakondade, organisatsiooni töötajate arvu, era- ja avalik sektori, tegevusalade EMTAK 1- ja 2-kohalise koodi järgi.

„Seega on andmete põhjal võimalik vaadata ja hinnata ühe ameti töötasude tasemeid ja erinevusi piirkondade, maakondade, organisatsiooni töötajate arvu, sektorite ja tegevusalade järgi,“ tutvustab Seeder. Näiteks on Palgainfo Agentuur analüüsinud põhjalikult sekretäride (kood 41200001) töötasu, mille tulemustega saab täpsemalt tutvuda siin.
 

Regulaarselt uuenevad andmed

Nii nagu uuenevad ametipalkade andmed statistikaameti palgarakenduses korra kvartalis, kavandab ka Palgainfo Agentuur palgastatistika monitooringut ja ametite töötasude võrdlust uuendada igas kvartalis ning pakkuda neid teenuseid võimalikult laialdaselt. Lisaks Excelis tehtud analüüsidele soovib agentuur teha lähitulevikus ametite töötasude andmed kättesaadavaks ka oma veebilehe töötasude online-andmebaasis.

„Loodame, et kui andmed leivad laialdasemat kasutust ja andmete esitajad nendest reaalset kasu saavad, paraneb ka andmete kvaliteet, sh ametite kodeerimise täpsus ja õige tööaja märkimine,“ ütleb Kadri Seeder.  

Soovid samuti statistikaametilt andmeid? Uuri lähemalt statistikaameti tellimustööde kohta siit.

Lühidalt Palgainfo Agentuurist

  • Palgainfo Agentuur pakub töötasude turuvõrdlust, milleks kogub kaks korda aastas töötasude andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt, samuti jälgivad nad statistikaametist tulevat infot ja andmebaasis avaldatud andmeid.
  • Palgainfo Agentuuri andmete kogumise metoodika sarnaneb mingil määral statistikaameti töötasude struktuuri uuringuga ehk andmeid kogutakse kindla kuu töötasude kohta ja tööde süstematiseerimiseks kasutatakse ametite klassifikaatorit.
  • Palgainfo Agentuur avaldab andmed töötasude statistika koondfailis ning online-andmebaasis ja teeb töötasude analüüse. Neist andmetest saab infot põhipalga, seadusega ettenähtud lisatasude, tulemustasu, muude regulaarsete ning ebaregulaarsete lisatasude osatähtsuse kohta. Põhjalikud töötasude analüüsid ja algandmete väljavõtted selgitavad töötasude muutusi ning erinevusi piirkondade, tegevusalade ja organisatsiooni töötajate arvu järgi.