Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Statistikaamet panustas uuringusse, millest selgus, kui suur on emaduslõiv Eestis

Uudis
Postitatud 30. november 2021 9:57

Tallinna Ülikool viis läbi uuringu, et välja selgitada, kui suur on emaduslõiv Eestis. Emaduslõiv väljendab laste saamise ja kasvatamise mõju sissetulekute suurusele. Uuringust selgus, et emade keskmine tulu on ka seitse aastat pärast lapse sündi varasemast väiksem. Olulisse uuringusse panustas andmete ettevalmistamise ja analüüsiga ka statistikaamet.

Emaduslõiv on Eestis märkmisväärne: ka seitse aastat pärast esimese lapse sündi ei ole ema keskmine palgatase taastunud samale tasemele, mis see oli enne emaks saamist. Emade töine tulu on keskmiselt lausa kolmandiku väiksem kui enne lapse sündi. Töise tulu langus ei ole seotud tööturult lahkumisega pikas perspektiivis. Emad on tööturult eemal kohe peale lapse sündi, kuid emade tööhõive taastub lapse sündimise eelsele tasemele. Uuringu läbiviijad eeldavad, et töise tulu languse taga on vajadus ühendada hooletöö ja palgatöö. See sunnib tööturul tegema vastavaid valikuid ja selle lõivu kannavad eelkõige emad, samas kui isaks saamine töise tulu suurust ei mõjuta.

Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra toob välja, et emaduslõivu analüüsimiseks oli vaja pikka aegrida emade ja isade töisest sissetulekust, sest iga inimese sissetulekut vaadati kaks aastat enne lapse sündi kuni seitse aastat pärast lapse sündi. Registriandmed võimaldasid selliseid kestvusanalüüse teha. "Statistikaameti poolelt tegelesime analüüsiks vajalike andmete ettevalmistamisega, milleks kasutasime maksu ja tolliameti tulu ning sotsiaalmaksu deklaratsioonide sissetulekute andmeid alates aastast 2005. Aja jooksul on deklaratsioonide sisu muutunud, mistõttu oli vaja andmed üle aastate ühtlustada. Lapse sünniaja ning lapse ja vanemate seoste andmed saime rahvastikuregistrist. Analüüsi kaasati lapsevanemad, kelle esimene laps sündis 2007-2013. aastal," kirjeldas Sõstra.

Ainus varasem uurimus, mis keskendub emaduslõivule Eestis, toob välja, et laste mõju naiste palgale on minimaalne ja meeste palgale positiivne. Eestis puuduvad varasemad hinnangud emaduslõivu suuruse kohta üle elukaare. Ameerika Ühendriikide ja Taani kohta on ilmunud põhjalikke uuringuid, kus tuuakse välja, et lasteta naiste palgad erinevad järjest vähem meeste omadest. Emaduslõivu peetakse üheks peamiseks ja keskseks soolise ebavõrdsuse põhjuseks (Kleven et al 2019a, Kleven et al 2019b). 

"Emaduslõivu analüüsiti sellisel viisil Eestis esimest korda ja oli huvitav teada saada, milliste riikidega sarnane on emaduslõiv Eestis. Selgus, et emaduslõiv on Eestis hoolimata emade kõrgest tööhõivest üsna suur. Selle näitajaga jääme maha Põhjamaadest ja oleme sarnased USA ja Ühendkuningriigiga," kommenteeris Kaja Sõstra.

Emaduslõivu uuringu kohta leiab rohkem infot siit.

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!