Teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutuste maht kasvab hoogsalt

Blogi
Postitatud 7. detsember 2022, 9.38

2021. aastal oli teadus- ja arendustegevuse (T&A) kulutuste maht 551 miljonit eurot, mis on 15% enam kui aasta varem. Ettevõtlussektori panus T&A tegevusse oli märkimisväärne. Eelmise aasta arenguid teadus- ja arendustegevuses tutvustab statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson.

Teadus- ja arendustegevuse kulutused suurenesid eelmisel aastal pea kõigis sektorites, enim kõrghariduses ja ettevõtluses.

Kõrghariduses tehtud T&A kulutuste maht oli 185 miljonit eurot, mis on 15% enam kui aasta varem. T&A-le tehtud kulutuste summa kasvas ka riigisektoris ― 9%, summas 51 miljonit eurot. Üksnes kasumitaotluseta erasektoris, kuhu kuuluvad MTÜ-d ja sihtasutused, jäi teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutuste maht alla 2020. aasta summale. Selles sektoris sõltub T&A tegevus oluliselt projektidest ja seetõttu on ka kulutused teadus- ja arendustegevusele aastate lõikes väga erinevad.

Ettevõtlussektoris tehtud T&A kulutuste maht oli 2021. aastal 308 miljonit eurot, mis on teadus- ja arendustegevuse kogukulutustest enam kui pool ehk 56%. Ettevõtluse panus teadus- ja arendustegevusse on viimasel kolmel aastal märgatavalt kasvanud, kuid 2021. aastal tehtud kulutuste summa on läbi ajaloo rekordiline, seda alates 1996. aastast, kui statistikaamet on T&A kulutusi mõõtnud.

Ka teadus- ja arendustegevusse panustavate ettevõtete arv on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. 2021. aastal panustas T&A tegevusse 370 ettevõtet, 2020. aastal näitas T&A-le tehtud kulutusi 287 ning 2015. aastal 225 ettevõtet.

Joonis 1. Teadus- ja arendustegevuse kulutused 2015-2021 sektorite lõikes

Riigi osalus teadus- ja arendustegevuse toetamisel on oluline. T&A kulutustest 37% ehk 203 miljonit eurot rahastati eelmisel aastal riigi poolt. Valdavalt on riigipoolne toetus liikunud kõrgharidus- ja riigisektori teadus- ja arendustegevusse. Ettevõtlussektoris on riigi toetus tagasihoidlikum, kuid võrreldes eelnevate aastatega on ka siin märgata riigi osaluse kasvu. 2021. aastal ettevõtlussektoris tehtud T&A kulutustest 7% rahastati riigi poolt läbi erinevate meetmete.

Teadus- ja arendustegevusse suunatud rahast 32% liikus rakendusuuringute läbiviimiseks, 49% katse- ja arendustegevuseks. Alusuuringute maht on viimastel aastatel vähenenud. 2021. aastal oli alusuuringute osakaal alla neljandiku T&A kogukulude mahust.

T&A kulutustest suurema osa ehk 60% moodustavad tööjõukulud, mis kasvasid eelneva aastaga võrreldes enam kui viiendiku võrra. Oma mõju on siin üldisel palgakasvu survel, mis kajastub ka teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, aga samuti ka T&A-ga seotud töötajate arvu suurenemisel. Samas on investeeringuteks tehtud kulutuste summad aasta-aastalt vähenenud. 2021. aastal oli investeeringute osakaal T&A kulutustest veidi üle kümnendiku. Sektorite lõikes on T&A investeeringute maht vähenenud riigisektoris ja kasumitaotluseta erasektoris, samas kõrgharidussektoris kasvas investeeringute maht eelneva aastaga võrreldes 60%.

Joonis 2. Teadus- ja arendustegevuse kulutuste jaotus kululiikide lõikes, 2010-2021, osatähtsus T&A kuludest

Täistööajale taandatud teadus- ja arendustegevusega hõivatute arv oli 2021. aastal 6783, mis on 4,5% enam kui eelneval aastal. Täistööajale taandatud teadlaste ja inseneride ja arv kasvas eelneva aastaga 5,3%, ulatudes 5370-ni. Teadlaste ja inseneride arvu kasv tuleb peamiselt ettevõtlussektori arvelt ja seda juba viimased kolm aastat.

Täistööajale taandatud naisteadlaste arv oli 2021. aastal 2142. Kuigi naisteadlaste arv kasvab igal aastal, ei ole nende osakaal oluliselt üle 40% veel küündinud. Selline trend on püsinud stabiilsena viimased üksteist aastat. Ettevõtlussektoris oli naisteadlaste arv täistööajale taandatuna 571, mis on T&A-ga seotud töötajate arvust neljandik.

Joonis 3. T&A -ga hõivatud naiste osakaal sektorite jaotusena, 2015-2021, osakaal T&A hõivatutest

Teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks ehk teadus- ja arendustegevuse kogukulude suhe sisemajanduse koguprodukti oli 2021. aastal 1,75%. Paraku ei tõstnud T&A kogukulude oluline kasv intensiivsuse indeksit kõrgemale, sest samal ajal kasvas märgatavalt ka sisemajanduse koguprodukt võrreldes 2020. aastaga. Ettevõtlussektori T&A kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti 2021. aastal oli 0,98%, mis on 2 protsendipunkti võrra suurem kui aasta varem.

Joonis 4. Teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks sektorite lõikes arvutatuna, 2021, osatähtsus SKP-st

Euroopa Liidu keskmine intensiivsuse indeks 2021. aastal oli 2,27, mis on mõnevõrra madalam kui 2020. aasta näitaja. Languse taga on SKP kasv 2021. aastal pärast 2020. aasta märkimisväärset langust COVID-19 pandeemia tõttu. Samas Euroopa Liidu GERD (ingl Gross domestic expenditure on R&D ) kasvas  eelmise aastaga võrreldes 6%ning oli 2021. aastal 328 miljardit eurot.

Joonis 5. Teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks EL riikide lõikes, 2021, osatähtsus SKP-st

Rohkem infot teadus- ja arendustegevuse kohta leiab statistikaameti andmebaasist rubriigis „Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon“.

Andmed Euroopa Liidu liikmesriikide T&A kulutuste kohta 2021. aastal leiab Eurostati kodulehelt.