Uuring selgitab, kas Eesti täiskasvanud on sama nutikad kui meie lapsed

Uudis
Postitatud 8. september 2022, 9.50

Tänasest algab rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC, mille eesmärgiks on koguda teavet inimeste igapäevaoskuste nagu lugemise- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus teist korda.

„PIAAC uuringu varasemad analüüsid on näidanud, et hakkamasaamine tööturul, hariduses ja ühiskonnaelus eeldab vajalikke baasoskusi,“ ütles Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal. „Kuna baasoskused on õpitavad, siis annavad uuringu tulemused olulist sisendit täiskasvanuhariduse lahendamist vajavatest kitsaskohtadest ja võimaldavad tegutseda selle nimel, et igaühe ettevalmistus vastaks paremini muutuva tööturu vajadustele,“ tõi Veinthal esile.

Eelmise, kümme aastat tagasi toimunud uuringu tulemuste järgi olid meie täiskasvanute peamised infotöötlusoskused, funktsionaalne lugemis- ja matemaatiline kirjaoskus maailma parimate seas. Tehnoloogia kasutamise oskus probleemide lahendamiseks osutus Eestis teiste uuringus osalenud riikidega võrreldes aga nõrgemaks. 

PIAAC uuringu viib Eestis läbi statistikaamet, mille peadirektori sõnul on kahe uuringu vahelise perioodi tegevuste hindamiseks ja järelduste tegemiseks väga oluline taaskord uuringus osaleda.

„PIAAC uuring on justkui täiskasvanute PISA test, kus inimeste oskuste kaardistamine toimub taustaküsimustiku ja erinevate keeleliste, matemaatiliste ja muude eluliste ülesannete abil. Oluline on aga mõista, et tegemist on siiski uuringu, mitte kontrolltöö või eksamiga. Kellelegi hindeid ei panda, saadud vastused üldistame analüüsi käigus ja andmeid hoiame rangelt konfidentsiaalsena,” ütles statistikaameti peadirektor Urmet Lee. 

Septembrist aprillini toimuva uuringu käigus küsitleb statistikaamet juhusliku valimi alusel kuni 13 000 inimest vanuses 16–65 eluaastat. Iga valimisse sattunud inimene on unikaalne, sest esindab vanuse, soo, elukoha, hariduse või muude parameetrite järgi teisi enda sarnaseid Eesti elanikke. „Seega panen südamele, et kui saad kutse uuringus osaleda, siis tee seda kindlasti. Sinu panus on väga oluline,” rõhutas Lee. 

2021. aasta suvel toimus PIAAC 2018–2023 prooviuuring 1500 inimesega, kes aitasid lihvida küsimustikku ja testisid ülesandeid. „Vaatamata keerulisele epidemioloogilisele olukorrale, sai Eesti prooviuuringuga väga hästi hakkama. Täname kõiki, kes prooviuuringus osalesid ja tegid seega põhiuuringu läbiviimise võimalikuks,“ lisas statistikaameti peadirektor. 

Septembris jõuab valimisse kuuluvate inimeste postkasti PIAACi uuringut tutvustav infovoldik koos palvega võtta ühendust statistikaameti küsitlejaga, et kokku leppida silmast silma küsitluseks sobiv aeg ja koht. Vastamise aeg ei ole piiratud, kuid arvestada tuleb, et keskmiselt kulub sellele uuringu läbitegemiseks kaks tundi. 

Uuringu näidisülesannetega saad tutvuda  siin.

Lisainfo

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise ja arvutamise baasoskusi. Uuringus osaleb 32 peamiselt OECD riiki ning tulemused avalikustatakse 2024. aasta lõpus. PIAAC uuringu läbiviimist Eestis korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ning küsitlust viib läbi Statistikaamet. Uuringu läbiviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9191

Foto: Shutterstock