Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Uus näitaja teenuste väliskaubanduses – teenuse osutamise viis

Uudis
Postitatud 29. detsember 2020 11:45 , juhtivanalüütik Allan Aron

Väliskaubandusstatistika hõlmab kaupade ja teenuste eksporti ning importi Eesti ja partnerriikide vahel. Kui kaupade puhul on väliskaubandusstatistika aluseks nende füüsiline liikumine üle riigipiiri, siis teenuste puhul keskendutakse residentide ja mitteresidentide vahelistele tehingutele nende asukohast olenemata.

Miks on teenuse osutamise viis oluline?

Resident võib osutada teenust mitteresidendile nii Eestis kohapeal kui ka partnerriigis. Teenuse osutamise viis ehk tarnimisviis aitabki määrata tehingupartneri asukohta ja teenuse tarbijani toimetamise viisi.

Teenuse osutamise viisi kohta tehtav väliskaubandusstatistika on oluline kaubanduspoliitika väljatöötamisel ja kaubanduslepingute ettevalmistamisel nii Eestis kui ka kogu Euroopa Liidus.

Millised teenuse osutamise viisid on kasutusel?

Teenuse osutamise viis määratakse kindlaks teenuse osutaja ja tarbija asukoha põhjal tehingu toimumise ajal. Teenuse osutamise viise on neli:

1 – Piiriülene teenuse osutamine. Teenuse osutaja ja tarbija asuvad tehingu ajal oma riigi territooriumil. Teenust osutatakse interneti, telefoni, posti vms vahendusel.

2 – Tarbimine välismaal. Teenuse tarbija tarbib teenust välismaal, mitte oma asukohariigis (näiteks turistid, kes tarbivad reisiteenuseid välismaal).

3 – Äriline kohalolek. Ettevõte osutab teenust teises riigis oma tütarettevõtte, filiaali või ametliku esinduse kaudu.

4 – Füüsiliste isikute kohalolek. Teenust osutatakse läbi füüsiliste isikute, kes sõidavad teenuse osutamiseks teise riiki kohapeale. Teenuse osutajad võivad olla nii ettevõtte töötajad kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad.
 


Andmeesitajatel tuleb näidata teenuse osutamise viisi

Statistikaamet hakkab 2021. aastal ettevõtetelt koguma andmeid teenuste väliskaubanduse kohta küsimustikuga „Teenuste väliskaubandus“, mis tuleb esitada kord kvartalis. Andmeesitajatel tuleb küsimustikus näidata teenuse osutamise peamist viisi. Selle andmevälja täitmine on kohustuslik. Küsimustikuga kogutakse andmeid teenuse osutamise viiside 1, 2 ja 4 kohta (viisi 3 kohta saadakse andmed teistest statistikatöödest). Lisaks on küsimustikus võimalik valida teenuse osutamise peamise viisi osatähtsus.

Sageli osutatakse teenust kombineeritud osutamisviisiga või on samal teenusel erinevad osutamisviisid. Andmeesitaja peaks siinkohal määrama protsentides eelnevalt valitud peamise teenuse osutamise viisi osatähtsuse. Selle välja täitmine on vabatahtlik. Lisainfot teenuse osutamise viisi kajastamise kohta saab teenuste väliskaubanduse käsiraamatust.

Statistikaamet ei plaani küsida andmeesitajatelt teenuse osutamise viisi igal aastal. 2021. aastal kogutud andmete põhjal arvutatakse koefitsiendid, mida on võimalik kasutada ka järgmistel aastatel. See võimaldab edaspidi vähendada andmeesitajate halduskoormust aruande täitmisel.

Artikli avaldamist toetas Euroopa Liit.

 

Foto: Shutterstock