Ajakasutuse uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Ajakasutuse uuring
Statistikatöö kood
40101
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti elanike ajakasutuse jaotusest (isiklikud tegevused, produktiivne tegevus, kodutöödega seotud tegevused, vaba aeg). Tööst saab teavet kasutatava transpordivahendi liigi, selles viibimise aja ja asukoha kohta, samuti on see oluline andmeallikas leibkonnakeskse sidususe mõõtmisel ja koosoldud ajast ülevaate andmisel, soopõhise statistika valdkonnas (naiste ja meeste ebavõrdsus) ning laste heaolu ja elukvaliteedi mõõtmisel.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/256, 16. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2018, 2019, 2020, 2021