Ehitusmahuindeksid 2021

Statistikatöö nimetus
Ehitusmahuindeksid
Statistikatöö kood
20103
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet ehitusmahtude muutumise kohta ajas, mis võimaldab jälgida ja hinnata ehitussektoris toimuvat.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021