Elektrienergia ja maagaasi hind 2021

Statistikatöö nimetus
Elektrienergia ja maagaasi hind
Statistikatöö kood
20409
Eesmärk
Elektri ja maagaasi hind on ühiskonna ja majanduse oluline indikaator. Elektri ja maagaasi hind tootmistarbijate jaoks on määrav tootmiskulude mõjutaja ning energiatõhususe mõõdik. Elektri ja maagaasi hind kodumajapidamiste jaoks aitab mõõta elukallidust riigis. Hindade mõõtmise eesmärk on parandada turu varustamist, alandada hindu tarbijate jaoks, julgustada konkurentsi kasvu ning olla rahvusvahelisel energiaturul võrreldav.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1952, 26. oktoober 2016, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2169, 21. november 2017, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika edastamise vormi ja praktilist korda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952 (EMPs kohaldatav tekst ), Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/803, 17. mai 2019, Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika kvaliteediaruannete sisu käsitlevate tehniliste nõuete kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021