Eluaseme hinnaindeks 2021

Statistikatöö nimetus
Eluaseme hinnaindeks
Statistikatöö kood
20412
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet eluaseme soetuse ning omaniku kasutuses oleva eluaseme omandamise ja omamisega seotud hindade muutumisest ajas, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduse arenguid. Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud uuringut tehakse EL-i riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 93/2013, 1. veebruar 2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (EMPs kohaldatav tekst), EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/792, 11. mai 2016, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1176/2011, 16. november 2011, makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta, Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1148, 31. juuli 2020, millega kehtestatakse tarbijahindade harmoneeritud indeksite ja eluaseme hinnaindeksi metoodilised ja tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/792 (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021