Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal) 2021

Statistikatöö nimetus
Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal)
Statistikatöö kood
21301
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet finantsvahendusettevõtete bilansi, kasumiaruande, investeeringute, finantstulude ja -kulude kohta Eesti majanduses. Andmeid kasutatakse sisemajanduse koguprodukti arvutamiseks, rahvamajanduskontode koostamiseks, samuti edastamiseks Eesti Pangale.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021