Intrastati lihtsustamine 2021

Statistikatöö nimetus
Intrastati lihtsustamine
Statistikatöö kood
22305
Eesmärk
Arendusprojekti eesmärk on vähendada Intrastati süsteemilt Simstatile üleminekuga ettevõtete halduskoormust vähemalt 50%. Kuna Intrastati vaatluse osa ettevõtete halduskoormuses on ligikaudu 50%, on Euroopa Liidu Nõukogu kutsunud Euroopa statistikasüsteemi üles astuma vajalikke samme, et Intrastati ümberkorraldamise teel andmeesitajate koormust märkimisväärselt vähendada, arvestades samal ajal praeguste ja tulevaste kasutajate vajadusi ning säilitades andmete hea kvaliteedi. Uus süsteem peaks võimaldama liikmesriikidel kasutada teiste riikide andmeid Euroopa Liidu riikidesse lähetatud kauba kohta oma riigi kauba saabumise andmetena. Selle tulemusena jääks ära andmete topeltkogumine ja asümmeetriad riikide vahel ning väheneks Intrastatist tulenev halduskoormus. Arendusprojekti etapid oleksid loodud süsteemi testimine ja saadud andmete analüüs, uute andmete kasutusele võtmine ning andmeesitajate koormuse vähendamine.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2014, 2015, 2016, 2021