Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand 2021

Statistikatöö nimetus
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand
Statistikatöö kood
10107
Eesmärk
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine näitab, millised sektorid ja millises mahus keskkonnakaitseteenuseid toodavad ja tarbivad, samuti näitab keskkonnakaitseinvesteeringute suurust ning seda, millised sektorid lõplikult keskkonnakaitseteenuste eest maksavad. Arvepidamine annab makrotaseme mõõtme – võimaluse suhestada sektorite keskkonnakaitsekulutusi makromajanduslike näitajatega.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2009, 11. märts 2009, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 seoses struktuurilise ettevõtlusstatistika jaoks koostatavate andmesarjadega ning tegevusaladel põhineva toodete statistilise klassifikaatori (CPA) läbivaatamisest tulenevate kohandustega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, ettevõtluse struktuurstatistika kohta (uuestisõnastamine) VIII lisa
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021