Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta 2021

Statistikatöö nimetus
Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta
Statistikatöö kood
21410
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on teha kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistikat, et täita Eesti kohustust Euroopa ühenduste üldeelarve omavahendite osas. Arvutatakse käibemaksu kaalutud keskmine määr vastavalt rahvamajanduse arvepidamise süsteemile (ESA 2010) ning esitatakse rahandusministeeriumile info käibemaksubaasi aastaaruande koostamiseks. Arvestatakse kogurahvatulu vastavalt rahvamajanduse arvepidamise süsteemile (ESA 2010) ning esitatakse Eurostatile ja rahandusministeeriumile lõppenud eelarveaasta agregeeritud kogurahvatulu näitaja.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ, Euratom) nr 116/2005, 26. jaanuar 2005, mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitluse kohta nõukogu direktiivi (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) kohaldamisel, Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks, Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005, 24. jaanuar 2005, liikmesriikide majandusterritooriumi määratluse kohta nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamise eesmärgil, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/516, 19. märts 2019, kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (kogurahvatulu määrus) (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst), Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, 28. november 2006 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), DG BUDG
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021