Loomakasvatus ja lihatootmine 2021

Statistikatöö nimetus
Loomakasvatus ja lihatootmine
Statistikatöö kood
21203
Eesmärk
Elusloomade ja liha statistika on sisendiks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika haldamise tagamisel, eelkõige veise- ja vasikaliha, sea-, lamba- ja kitseliha ning kodulinnuliha turul. Loomakasvatustoodangu ja liha kokkuostuhindade andmed on sisendiks ka põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele ja rahvamajanduse arvepidamisele. Toodangu andmed on sisendiks põllumajandussaaduste arvepidamisele ja loomade andmed materjalivoo arvepidamisele. Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse andmeid kasutab Euroopa Komisjon mahepõllumajanduse arengu jälgimiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kasutab andmeid Eesti riikliku kasvuhoonegaaside inventuuri koostamisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga, Komisjoni määrus (EÜ) nr 617/2008, 27. juuni 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst), Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021