Majandusüksuste statistiline register 2021

Statistikatöö nimetus
Majandusüksuste statistiline register
Statistikatöö kood
20901
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on luua ja hallata (majandusüksuste andmetel põhinevate) statistikatööde aluseks olevat rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis osalevate majandusüksuste üldkogumit. Majandusüksuste statistiline register on loodud ja seda ajakohastatakse pidevalt juriidiliste andmekogude ja statistikatööde andmete alusel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021